Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę „w Chuście” i w dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem.
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar województwa wielkopolskiego.
 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest Suchy Las.

§ 2

Stowarzyszenie zawiązane jest na czas nieokreślony. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989r. nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami)
oraz niniejszego regulaminu.

§ 3

Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej jego członków.

Rozdział II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 4

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. popularyzowanie idei noszenia dzieci w chustach i nosidłach miękkich.
 2. tworzenie platformy wymiany doświadczeń i informacji dla rodziców i instytucji zainteresowanych ideą noszenia dzieci,
 3. integracja matek wokół ich potrzeb.

§ 5

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie spotkań, warsztatów, szkoleń oraz innych imprez,
 2. prowadzenie działalności wydawniczej w formie niedochodowej,
 3. udział w inicjatywach organizowanych przez inne organizacje, instytucje
  i firmy,
 4. współpracę z wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania,
 5. inne działania realizujące cele Stowarzyszenia.

Rozdział III

CZŁONKOSTWO

§ 6

Członkami Stowarzyszenia mogą być tylko osoby fizyczne.

§ 7

 1. Członkiem Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską i akceptuje regulamin Stowarzyszenia.
 2. Członkiem staje się po uzyskaniu decyzji Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 8

 1. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:
  • biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach na Przedstawiciela Stowarzyszenia,
  • korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
  • udziału w spotkaniach, warsztatach oraz imprezach organizowanych
   przez Stowarzyszenie,
  • zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
 1. Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:
  1. brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
  2. przestrzegania regulaminu i uchwał Stowarzyszenia,
  3. regularnego opłacania składek.

§ 9

 1. Utrata członkostwa następuje na skutek:
  1. pisemnej rezygnacji,
  2. wykluczenia przez Walne Zgromadzenie Członków:
 • z powodu łamania regulaminu i nieprzestrzegania uchwał Stowarzyszenia,
 • z powodu notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia,
 • z powodu niepłacenia składek za okres 1 roku,
 • na pisemny wniosek 3 członków Stowarzyszenia, z ww. powodów,
 • utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
  1. śmierci członka.
 1. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków w sprawie pozbawienia członkostwa jest ostateczna.

Rozdział IV

WŁADZE

§ 10

Najwyższą władzą stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków. Reprezentantem Stowarzyszenia jest Przedstawiciel.

§ 11

Przedstawiciel wybierany jest raz na dwa lata, podczas Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 12

 1. Walne Zgromadzenie zwołuje się co najmniej raz na rok, z inicjatywy co najmniej
  ¼ członków.
 2. Walne Zgromadzenie jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności
  1/2 członków, a w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych.
 3. Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.
 4. Do zadań Walnego Zgromadzenia należy:
  1. uchwalenie regulaminu i jego zmian,
  2. ustalanie wysokości składek członkowskich,
  3. podejmowanie uchwał programowych Stowarzyszenia,
  4. wybór Przedstawiciela.

Rozdział V

FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

§ 13

Na fundusze Stowarzyszenia składają się wpływy ze składek członkowskich.

§ 14

Wysokość składki ustala się raz do roku podczas Walnego Zgromadzenia Członków.

Rozdział VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15

Uchwałę w sprawie zmiany regulaminu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów, przy obecności
co najmniej połowy członków.

§ 16

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§ 17

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Prawa
o Stowarzyszeniach.